مشخصات سرورهای لیناکس Linux Redhost

 

Fantastico

Graphical Web & FTP Stats

Preinstalled Scripts

Password Protect Directories

FTP نامحدود

 POP3 & SMTP

FTP Access Accounts

CGI-BIN Directory

E-mail Filtering

  Subdomainنامحدود   

Backup Wizard

SSI (Server Side Includes)

MS Frontpage Extentions

Email Auto Responders

 PHP 5.x , MYSQL 5.x

Subdomain Stats

PHP GD Lib

Spam Assassin Anti Spam

Webmail Emails

C panel 11

Custom Error Pages

Python & PERL

Email Forwarders

قابلیت میزبانی بیش از یک دامنه

 

مشخصات سرورهای ویندوز Windows Server

Windows 2003 Server

ASP, PHP, Perl, CGI, ...

Plesk Cpanel

Password Protect Directories

IIS 6.0

 POP3 & SMTP

FTP Access Accounts

CGI-BIN Directory

RAID Mirroring

  Subdomain

Backup Wizard

SSI (Server Side Includes)

Plesk Contro Panel

POP3/SMTP/IMAP4

 

Subdomain Stats

PHP 4.4.7 , 5.2.3

Spam Filtering

Webmail Emails

 

File Manager

.Net 1.1, 2.0, 3.5

Email Forwarders

قابلیت میزبانی بیش از یک دامنه

 

محل قرار گیری سرورهای ما در کشور امریکا در ایالتهای Houston و California امریکا میباشد