كد افكتهاي ويژه بازشدن صفحه

 

  كد افكتهاي مخصوص ماوس

 

  كدهاي پيام دهنده

 

  كد ساعت و تاريخ ديجيتالي

 

  كدهاي اعمال محدوديت